Integritetspolicy för Zensum

Zensum värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå på skyddet av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Zensum samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskt levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-post adress men även olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter i de fall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Zensum AB (556953-5742) med adress Eriksbergsgatan 27 11430 Stockholm är personuppgiftsansvariga för företagets behandling av personuppgifter. Zensum är en låneförmedlare som står under Finansinspektionens och Datainspektionens tillsyn.


Vilken information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du ansöker om ett lån och talar med en av våra anställda eller fyller i ansökan själv på internet så ger du oss uppgifter om: Personnummer, kontaktuppgifter, anställningsuppgifter, boende/ familjesituation, inkomstuppgifter, kredituppgifter, kontouppgifter, syftet med att använda tjänsten, om du är en person i politisk utsatt ställning (PEP) eller har en sådan i din närhet och din hemvist.

För att säkerställa att de uppgifter vi har fått från dig är korrekta och för att kunna erbjuda dig ett lån från någon av våra samarbetande långivare så inhämtar vi information om dig från upplysningscentralen (UC). Denna information består av: Personnummer, kontaktuppgifter, inkomstuppgifter och kredituppgifter.

Informationen som vi inhämtat från någon annan än dig själv, använder vi för att komplettera den information vi fått från dig och kontrollera att det vi registrerat är korrekt. Vi kontrollerar dessutom om våra kunder är en politiskt utsatt person (s k PEP) eller är upptagen på EU:s eller FN:s sanktionslistor.

Vi tar även in annan information om dig som kan innefatta: Historisk information - dina tidigare kontakter med Zensum. Information om hur du interagerar med Zensum- hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten. Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Informationen du ger oss, såväl som information som vi samlar in om dig är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.


Vad gör vi med din information?

Syfte med behandlingen Behandlingar som utförs Laglig grund för behandlingen (Varför är behandlingen nödvändig)

För att kunna förmedla lån till dig

 • Vi hämtar uppgifter via offentliga register när vikontaktar dig för att erbjuda vår tjänst om låneförmedling
 • Vi vidareförmedlar de uppgifter som du ger till oss till våra samarbetande långivare.
 • Kreditupplysning görs som ligger grund till långivarnas erbjudande.
 • Kreditgivaren lämnar ett eventuellt lånerbjudande till oss

Berättigat intresse - avseende information som vi behöver för att kunna kontakta dig innan dess du är kund hos oss

Samtycke - avseende information vi behandlar med ditt godkännande för att kunna ge dig erbjudande om lån

Fullgörande av avtal - avseende information vi behandlar när du valt att anlita låneförmedlingstjänsten

För att kunna erbjuda dig en trygghetsförsäkring

 • Vi använder oss av en extern leverantör för att kunna digitalt signera avtalet.
 • Vi vidareförmedlar de uppgifter som du ger oss till vår samarbetande försäkringsgivare.

Samtycke - avseende information vi behandlar med ditt godkännande för att kunna ge dig ett erbjudande om trygghetsförsäkring

Fullgörande av avtal - avseende information vi behandlar när du valt att teckna en trygghetsförsäkring

För att kunna bekräfta din identitet och verifiera dina kontaktuppgifter

 • Säkerställer personnummer och adressuppgifter mot UC.
 • Använder bank-id för att säkerställa din identitet

Fullgörande av avtal - för att kunna förmedla lån till dig måste vi förstsäkerställa din identitet

För att kunna ge dig bättre och personligare erbjudanden

 • Mail-listor med nyhetsbrev och eventuella erbjudanden
 • Annan marknadsföring

Berättigat intresse - behandlingen är viktig för att kunna marknadsföra våra tjänster mot relevanta mottagare. Du kan närsomhelst invända mot behandlingen, maila personuppgifter@zensum.se om du inte längre vill bli kontaktad.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster

 • Analys av användandet av vår webbsida.
 • Framtag av underlag för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
 • Inspelade samtal för att analysera kundbemötandet från våra anställda

Berättigat intresse - behandlingen är viktig för att öka kundnöjdheten och kvaliteten på den levererade tjänsten

För att kunna hantera kundserviceärenden

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden kan innefatta genomgång av historisk kundkorrespondens

Fullgörande av avtal - avseende information vi behandlar när du valt att anlita våra tjänster

Rättslig förpliktelse - avseende information vi behandlar för att följa tillämplig lagstiftning om verksamhet med konsumentkrediter

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet

 • Vi tar in information om vilken webbläsare och typ av enhet du använder för att kunna presentera vår sida på bästa möjliga sätt.

Berättigat intresse - behandlingen är viktig för att öka kundnöjdheten och kvaliteten på den levererade tjänsten

För att följa tillämpliglagstiftning om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 • Kontroll mot EUs och FNs sanktionslistor och (PEP)Person i politiskt utsatt ställning.
 • Nödvändig lagring av uppgifter i som mest 10 år.
 • Veta vad som är syftet till varför du använder vår tjänst.
 • Övervakning och bedömning av kunders aktiviteter

Rättslig förpliktelse - avseende information vi behandlar för att följa tillämplig lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Automatiskt beslutsfattande

När din ansökan skapats kommer de uppgifter du lämnat och den information som inhämtas genom en kreditupplysning filtreras automatiskt mot de grundkrav som våra långivare tillämpar för att bevilja lån t.ex. inkomst, lånebelopp, anställningsform mm. Det innebär att din ansökan i vissa fall enbart skickas till ett begränsat antal långivare. Användningen av automatiskt beslutsfattande är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi ingått med dig.


VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION MED?

För att kunna erbjuda de tjänster som vi tillhandahåller har vi ett antal underleverantörer och samarbetspartners. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.


Personuppgiftsbiträden.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss exempelvis med diverse IT-tjänster. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.


Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är exempelvis de samarbetande kreditgivarna samt statliga myndigheter. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig så gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.


Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om ett lån förmedlat av Zensum, samt för att bekräfta din identitet och adress.


Samarbetande kreditgivare

Zensum kan komma att dela dina uppgifter med samarbetande kreditgivare i syfte att ge dig så bra lånerbjudande som möjligt. En aktuell lista på samarbetande kreditgivare som vi delar dina uppgifter med finner du här.


Myndigheter

Zensum kan behöva utlämna nödvändig information till polisen, skattemyndigheten eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Ett exempel på laglig skyldighet kan vara att lämna information för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.


IT-tjänst leverantörer

För att kunna bedriva vår verksamhet och erbjuda våra tjänster till dig som kund eller potentiell kund delas dina uppgifter med leverantörer av IT-tjänster. Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Informationen kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Då Zensum är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Zensum att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. och alla våra egna och leverantörers IT-system finns inom EU/EES. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma för såväl interna som externa IT-system.


Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. När vi sparar din data för andra syften än för fullgörande av avtal, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Vi gör regelbundet kontroller av den information som vi lagrar och behandlar. När vi inte längre har rätt att lagra eller behandla informationen kommer den att gallras ut. Det innebär att den inte längre utgör en personuppgift, antingen för att den raderats eller för att allt som kan härledas till en specifik individ har tagits bort. Den senare metoden använder vi främst om det inte finns någon laglig grund för lagring, men där informationen kan användas för att utveckla våra tjänster.


Hur ger jag mitt samtycke?

Samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter ges muntligt i samtalet med Zensums personal om din låneansökan görs via telefon. Om du gör din låneansökan online via www.zensum.se lämnar du ditt samtycke i samband med detta.


Dina rättigheter att få tillgång till data, rättelse och raderad

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Rätten till dataportabilitet innebär även att du har rätt att få dessa personuppgifter överförda från Zensum till en annan personuppgiftsansvarig, från en ITmiljö till en annan. Du kan enbart begära överföring av de uppgifter som du själv uppgett till oss. När vi fört över uppgifterna till någon annan, kan vi fortfarande ha laglig grund för att fortsätta behandla dem hos oss.

 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 • Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Zensum som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och rådgivningslagen.

 • Rätt till begränsning. Du har i vissa fall rätt att begära att Zensum begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under tiden det tar för oss att kontrollera detta. Om behandlingen stödjer sig på berättigat intresse som rättslig grund kan du begära begränsing av behandlingen under tiden det tar att kontrollera att vårt berättigade intresse väger tyngre än dina invändningar. Om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling vilket innebär att vi inte raderar dina uppgifter.


Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten text l bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På zensum.se använder vi följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.


Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen nås enklast på www.datainspektionen.se där de olika sätten du kan använda för att kontakta Datainspektionen anges.


Kontakta oss

Zensum AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556953-5742 och har sitt säte på Eriksbergsgatan 27 11430 Stockholm.

Zensum tar dataskydd på största allvar och alla vår medarbetare har fått utbildning i dataskyddsfrågor. Vårt ansvarige dataskyddsombud, så kallad DPO, kan du kontakta via e-post på följande adress: personuppgifter@zensum.se. Vi tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Zensum följer svensk dataskyddslagstiftning.

Besök www.zensum.se för mer information om Zensum.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-01-29